21 Kasım 2013 Perşembe

HAYDAR ÇAVUŞ VAKFİYESİ

HAYDAR ÇAVUŞ VAKFİYESİ
s.123-124
Divan-ı Hümayun çavuşlarından Haydar Çavuş b. Abdüddaim (?)Bandırma’da sahilde erkek ve kadın Müslümanların namaz kılmaları için bir cami ve yanında çocuklara Kur’an öğretilmesi için bir Daru’t- Talim inşa ettirmiş, bu iki binaya harcanmak üzere de bir hamam, beş ev, on beş dükkan inşa ettirmiş ve ayrıca 200.00 dirhem vermiştir. (Vakfın mütevellisi Mehmed bin Abdullah)
Şartı: Hamam ve onbeş dükkan icara verilip nakit para da 11,5 ile borç verilip işletilerek her sene elde edilen gelirlerle camiin hatibine günlük beş akçe vazife verile, camiin mahfilinde Cuma ezanından önce beş hafız devrhan olup her birine günlük bir akçe verile, sermahfil olana günlük bir akçe vazife verile, yine camide Kurandan dört cüz okunup okuyanların her birine günlük ikişer akçe verile, Cuma günü Müslümanlara tefsir ve hadis bilip de koyduğum kürsüde vaaz eden kimseye günlük beş akçe verile, vaiz olan kimse aynı zamanda hatip ise ve devrhanlık ederse bir cüz kuran okumak şartıyla ona günlük ikişer akçe verile, eğer vaiz hitabete kadir değilse cüz okuyana verile, camiin imamına günlük beş akçe verile, mekteb-i mezburun muallimine günlük üç akçe, sabah namazında Yasin suresini okuyana günlük bir akçe verile, camide öğle namazından sonra bir aşır okuyana günlük bir akçe verile, günlük bir akçe …vazife verile,
İmam olan kimse ayrıca mektebin muallimliğini yapmalı, sabah namazından sonra Yasin suresi okumalı, öğle namazında aşır okumalı, ve bir devir ve tarif vazifelerini yapmalı.
Camide iki tane vakit ezanını okuyan bir tane de sala müezzini olmalı. İki vakit müezzininin her birine günlük beşer akçe verile.
İkindi namazında amme suresini okuyana günlük bir akçe verile.
Akşam namazında bir kere tebareke okuyana günlük bir akçe verile. Bir cüz, bir tebareke, bir amme okuyup devirhanlık yapmak müezzin-i evvelin vazifesidir.
Yatsıda amenerresulü okuyana günlük bir akçe verile. Bir cüz, bir huzuriye cüzü okuyamak ve devirhanlım yapmak ve amenerresulü okumak müezzin-i saninin vazifesidir.
  Caminin kayyımına günlük üç akçe verile
Mektebin halifesine günlük iki akçe verile
Mektebin ve adı geçen cüz-i şerifin birisi, halifelik ve bir devirhanlık kayyıma meşrut ola
Camiin etrafını süpürüp abdest musluğunu doldurana günlük bir akçe verile ve bu vazife de sala müezzininindir.
Camiye, hamama ve Bandırma’da yaptırdığım çeşmenin su yolunun tamir ve bakımına yapana günlük iki akçe verile.
Vakfın mütevellisine günlük sekiz akçe, vakıf nazırına beş akçe, vakıf katibine iki akçe ve cabiye iki akçe verile.
Yukarıda sayılan tüm vazifelilerin tilavetlerinde ihtimam göstermeli, her sene berat gecesi ve ramazanda yakmak için balmumu alalar ve bunun için …. Akçe harcayalar
125-126
Ayrıca camiin içindeki sekiz, sofadaki iki ve minarede ramazan gecelerinde yakılan onbeş ve diğer gecelerde de kandillerde yakılmak üzere …akçe yağ parası verile.
Yaptırılan beş evin birisi camiin hatip ve vaizine, birisi imama, ikisi iki müezzine ve birisi de kayyıma her biri günlük birer akçe kira ödemek üzere tahsis edile. Mütevelli de bu paraları evlerin tamirine harcaya.
Vefatımdan sonra Eyüb-i Ensari yakınındaki kabrime dindar bir kimseyi türbeadr kılıp hergün bir cüz okusun ve kendisine günlük üç akçe verile.
Mezar hizmetinde olana günlük bir akçe verile (?).
Vefatımdan sonra evladım veya akrabalarımdan birisi vakfettiğim mallara el koyar veya vakfı iptal ettirmeye çalışırsa Allahın laneti üzerine olsun.
Vakfın tevliyeti sağlığımda bana aittir. Benden sonra ise akrabamdan Salih ve ehil olana verile. Akrabamdan kimse olmazsa o zaman hariçten uygun olan kimseye verile.
Vakfın nezaret de benden sonra evladımdan ve neslimden olanlara verile. Uygun kimse olmazsa hariçten uygun kimselere verile.
Mütevelli olan kimse mürtezikaya haklarını üç ayda bir vere.
Diğer görevliler de vazifelerini tam yaparlarsa aldıkları paralar helal olsun.
Her sene Muharrem ayında vakfın hesapları kontrol edile
Evasıt-ı Cemaziyel-evvel 999
   Bu dahi (Vakf-ı Sani)
1-      Mahmiye-i Galata’ya tabi Kapudağ nahiyesinin Bandırma karyesinde biri arsa içerisinde üç katlı ve  diğeri dışarıda çardaklı olan bir tarafı cadde, bir tarafı sahil-i derya, bir tarafı hamam ve bir tarafı da cami ile mahdud evini vakfetmiştir.  Şartı ise ölünceye kadar kendisi daha sonra soyu kesilinceye kadar  neslinden gelenler oturacak. Daha sonra ise yaptırdığı camiin vakfına ilhak olunacak.
2-      Yine Bandırma’da bir tarafı tari-i am, bir canibi Uğurlu yeri diye bilinen arsa, bir tarafı Dimo adlı zimmi kasabın mülkü ve bir tarafı da Sarı Sarfon harmanı diye bilinen arsa ile sınırlı bir bahçeyi
3-      Aydıncık kazasına tabi Meymune köyü yakınındaki sınırları verilen bahçeyi
4-      İstanbul’da Servi mahallesinde (?) halen oturduğu bir tarafı Ferahşah bint-i Abdullah mülkü, bir tarafı Kapıağası Yakup Ağa vakfı, bir tarafı kendi evim ve bir tarafı da tarik-i am ile sınırlı olan evi vakfedip şart olarak: a- bahçelerden elde edilecek gelir camiin mühimmatına sarfolunacak, Dayeoğlu Hasan mutasarrıf ola,
b- İstanbuldaki ev icara verilip elde edilecek gelir ile türbedarım olan kişiye günlük bir akçe verile, türbedar a ayrıca hergün benim ruhuma bir cüz okuması karşılığnda iki akçe verile
5-      Malımdan 12 000 akçe ayrılıp vakfeetim. Şart olarak:
a-camiimde imamlım yapan kimse her sabah merhum Çorbacı Hasan Bey ruhuna bir cüz Kuran okuya
b-camimde müezzin olan kimse her sabah bir cüz okuyup sevabını yeniçeri iken ölen Kurubaş ruhuna bağışlaya ve bu ikisine günlük iki akçe verile

c-Merhum Beylerbeyi Mehmed Paşa’nın türbesinde türbedarlık eden kimseye şart ettim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bizi E-posta ile Takip Edin